2012. március 31., szombat

K+F+I ernyőprojektek támogatása c. pályázat 2012

A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA

K+F+I ernyőprojektek támogatása c. pályázat 2012
K+F+I ernyőprojektek
támogatása c. pályázat 2012
Jelen pályázat célja a vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a jelentős nagyvállalati K+F+I programok megvalósításának támogatásával. A pályázó vállalatok K+F+I tevékenységét felölelő ún. ernyőprojekt1 keretében a vállalkozás új projektjeire2 nyerhet támogatást, a megvalósítási időszak alatt elvégzendő K+F+I tevékenységével arányosan.
A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként:
1. a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek;
2. a projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre.

A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA

A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdés a) és e) pontja.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 Mrd forint.
A támogatott pályázatok várható száma a 2012-ben: 15-25 db.

A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum
40.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban. A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra:


T = É * K I

T: megítélt támogatás összege
É: a vállalkozás által a 2010. adóév után érvényesíthető innovációsjárulék-leírás, azaz az igényelt támogatás
I: az összes beérkező, jogosult, 2010. évre vonatkozó innovációs járulék leírás összegének megfelelő igény
K: rendelkezésre álló keret. K/I ≤ 1
T ≤ É


1 Ernyőprojekt: több projekt halmaza

2 Projekt: definiált kezdettel és lezárással megvalósított, meghatározott kutatás-fejlesztési feladat, technológiai innovációs folyamat végrehajtására irányuló tevékenység az abban érdekeltek által meghatározott terv alapján

3
A. A 2010. évi innovációs járulékleírás mértéke a 2010. évi adóbevallás alapján kerül megállapításra.
A pályázat benyújtási határidejét követően a beérkezett és jogosult támogatási igények („É”) összesítésre kerülnek. Amennyiben az összes igény („I”), nagyobb mint a rendelkezésre álló keretösszeg („K”) a támogató jogosult az igényelt támogatáshoz („É”) képest csökkentett összegű támogatást megítélni.

A.4. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az elnyerhető támogatás mértéke a támogatási összeg és a projekt elszámolható költségei alapján kerül meghatározásra, de nem lehet magasabb, mint a jogszabályban meghatározottak szerint a projektre kapható maximális érték.
K+F projekttámogatás esetén a projekthez nyújtható támogatás mértéke a KTIA Pályázati Útmutató D.2. pontja alapján kerül meghatározásra.
A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA Pályázati

Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati

Felhívás a KTIA Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat
állapíthat meg!
Jelen pályázati kiírás keretében az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

A.5. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

A jelen Pályázati Felhívás A.5.1. pontjában foglalt feltételt és az A.5.2 vagy A.5.3. pontokban foglalt feltételek egyikét kötelező vállalni.
Ha a pályázó vállalkozás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tv. hatálya alá tartozó kiemelt jelentőségű beruházást valósít meg, akkor jelen felhívás keretében az A.5.1. pont vállalása nem kötelező.

A.5.1. K+F létszám tartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben a kutató-fejlesztő és kutatás-fejlesztési segédszemélyzeti munkahelyeknek a teljes K+F
összlétszáma nem csökken a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint
0,5 %.)
Bázislétszámnak minősül a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év teljes
K+F összlétszáma.
A létszámadatok megadásához a vonatkozó időszak átlagos statisztikai állományi létszámát kell kiszámítani, Telepi adatok című KSH jelentés figyelembevételével oly módon, hogy a számított K+F létszám a kutató-fejlesztő helyeken foglalkoztatott, munkaidejük legalább 50%-át munkaidő-nyilvántartással is igazolhatóan tudományos kutatásra és fejlesztésre fordító dolgozók számát tartalmazza.
4
A K+F létszámadatok számítása során csak a felsőfokú (kutató, fejlesztő), valamint a középfokú (kutatás-fejlesztési segédszemélyzet) végzettséggel rendelkező, műszaki/természet-tudományi/orvosi/agrár végzettségű foglalkoztatottak által betöltött kutató-fejlesztő, illetve kutatás-fejlesztési segédszemélyzeti munkahelyeket vegye figyelembe!

A.5.2. Üzleti hasznosíthatóság

A pályázó vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott K+F+I tevékenységből
és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt befejezési évét követő
bármely 2 egymást követő üzleti évben (de legkésőbb a fenntartási időszak utolsó előtti
évéig) eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. A mutató számítása a következőképpen történik:

30% £

A1 + A2

támogatás

ahol A1, A2 a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben (de legkésőbb a fenntartási időszak utolsó előtti évéig) a K+F tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétel.

A.5.3. K+F ráfordítások szintjének megőrzése

A pályázó vállalja, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben a K+F
ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá.
Bázisértéknek minősül a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év éves beszámolójában szereplő K+F ráfordításainak összege.
A kötelező vállalások nem teljesítése kimeríti a KTIA pályázati útmutató E.4 pontja A

támogatási szerződés megszegésének esetét.

A.6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)

1539 Budapest, Postafiók 684.


Linkpartner:
Tudományos cég alapítása - Cégalapítás Mesterfokon

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése