2012. március 31., szombat

K+F+I ernyőprojektek támogatása c. pályázat 2012

A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA

K+F+I ernyőprojektek támogatása c. pályázat 2012
K+F+I ernyőprojektek
támogatása c. pályázat 2012
Jelen pályázat célja a vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a jelentős nagyvállalati K+F+I programok megvalósításának támogatásával. A pályázó vállalatok K+F+I tevékenységét felölelő ún. ernyőprojekt1 keretében a vállalkozás új projektjeire2 nyerhet támogatást, a megvalósítási időszak alatt elvégzendő K+F+I tevékenységével arányosan.
A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként:
1. a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek;
2. a projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre.

A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA

A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdés a) és e) pontja.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 Mrd forint.
A támogatott pályázatok várható száma a 2012-ben: 15-25 db.

A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum
40.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban. A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra:


T = É * K I

T: megítélt támogatás összege
É: a vállalkozás által a 2010. adóév után érvényesíthető innovációsjárulék-leírás, azaz az igényelt támogatás
I: az összes beérkező, jogosult, 2010. évre vonatkozó innovációs járulék leírás összegének megfelelő igény
K: rendelkezésre álló keret. K/I ≤ 1
T ≤ É


1 Ernyőprojekt: több projekt halmaza

2 Projekt: definiált kezdettel és lezárással megvalósított, meghatározott kutatás-fejlesztési feladat, technológiai innovációs folyamat végrehajtására irányuló tevékenység az abban érdekeltek által meghatározott terv alapján

3
A. A 2010. évi innovációs járulékleírás mértéke a 2010. évi adóbevallás alapján kerül megállapításra.
A pályázat benyújtási határidejét követően a beérkezett és jogosult támogatási igények („É”) összesítésre kerülnek. Amennyiben az összes igény („I”), nagyobb mint a rendelkezésre álló keretösszeg („K”) a támogató jogosult az igényelt támogatáshoz („É”) képest csökkentett összegű támogatást megítélni.

A.4. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az elnyerhető támogatás mértéke a támogatási összeg és a projekt elszámolható költségei alapján kerül meghatározásra, de nem lehet magasabb, mint a jogszabályban meghatározottak szerint a projektre kapható maximális érték.
K+F projekttámogatás esetén a projekthez nyújtható támogatás mértéke a KTIA Pályázati Útmutató D.2. pontja alapján kerül meghatározásra.
A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA Pályázati

Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati

Felhívás a KTIA Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat
állapíthat meg!
Jelen pályázati kiírás keretében az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

A.5. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

A jelen Pályázati Felhívás A.5.1. pontjában foglalt feltételt és az A.5.2 vagy A.5.3. pontokban foglalt feltételek egyikét kötelező vállalni.
Ha a pályázó vállalkozás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tv. hatálya alá tartozó kiemelt jelentőségű beruházást valósít meg, akkor jelen felhívás keretében az A.5.1. pont vállalása nem kötelező.

A.5.1. K+F létszám tartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben a kutató-fejlesztő és kutatás-fejlesztési segédszemélyzeti munkahelyeknek a teljes K+F
összlétszáma nem csökken a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint
0,5 %.)
Bázislétszámnak minősül a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év teljes
K+F összlétszáma.
A létszámadatok megadásához a vonatkozó időszak átlagos statisztikai állományi létszámát kell kiszámítani, Telepi adatok című KSH jelentés figyelembevételével oly módon, hogy a számított K+F létszám a kutató-fejlesztő helyeken foglalkoztatott, munkaidejük legalább 50%-át munkaidő-nyilvántartással is igazolhatóan tudományos kutatásra és fejlesztésre fordító dolgozók számát tartalmazza.
4
A K+F létszámadatok számítása során csak a felsőfokú (kutató, fejlesztő), valamint a középfokú (kutatás-fejlesztési segédszemélyzet) végzettséggel rendelkező, műszaki/természet-tudományi/orvosi/agrár végzettségű foglalkoztatottak által betöltött kutató-fejlesztő, illetve kutatás-fejlesztési segédszemélyzeti munkahelyeket vegye figyelembe!

A.5.2. Üzleti hasznosíthatóság

A pályázó vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott K+F+I tevékenységből
és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt befejezési évét követő
bármely 2 egymást követő üzleti évben (de legkésőbb a fenntartási időszak utolsó előtti
évéig) eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. A mutató számítása a következőképpen történik:

30% £

A1 + A2

támogatás

ahol A1, A2 a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben (de legkésőbb a fenntartási időszak utolsó előtti évéig) a K+F tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétel.

A.5.3. K+F ráfordítások szintjének megőrzése

A pályázó vállalja, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben a K+F
ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá.
Bázisértéknek minősül a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év éves beszámolójában szereplő K+F ráfordításainak összege.
A kötelező vállalások nem teljesítése kimeríti a KTIA pályázati útmutató E.4 pontja A

támogatási szerződés megszegésének esetét.

A.6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)

1539 Budapest, Postafiók 684.


Linkpartner:
Tudományos cég alapítása - Cégalapítás Mesterfokon

2012. március 30., péntek

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatatása a közép-magyarországi régióban

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatatása a közép-magyarországi régióban
Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatatása
a közép-magyarországi régióban
A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott támogatások célja a kutatás- fejlesztési és innovációs aktivitás, és a vállalati-kutatóhelyi együttműködés növelése az Új Széchenyi Tervben meghatározott célkitűzésekkel összhangban.
A jelen pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.
A tervezett kutatásfejlesztési tevékenységgel, projekttel szembeni elvárások:
1.) a projekt agrár-, műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen valósul meg;
2.) projektben kifejleszteni kívánt termék, szolgáltatás, technológia vagy prototípus jelentős tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkezik;
3.) a projektben megcélzott termék, szolgáltatás, technológia üzletileg hasznosítható.
A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként:
1. a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;
2. a projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre.

A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA

A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdés a) és e) pontja.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: KTIA) terhére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a pályázaton eredményesen szereplő pályázók számára 2012-ben 6 Mrd forintot biztosít.
A támogatott pályázatok várható száma 2012-ben: 40-70 db.

A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum
40.000.000 Ft, maximum 700.000.000 Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
Konzorciumban csak 150 millió Ft feletti támogatás igénylése esetén lehet pályázni. Konzorciumi tagonként minimum 40 millió Ft támogatás igénylése szükséges.
Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át vállalkozásoknak kell igényelniük.

2012. március 28., szerda

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelennek a „Kutatási és Technológiai Innovációs Alap” új pályázatai

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelőjeként új innovációs pályázati felhívásokat hirdet az Új Széchenyi Terv keretében. Az első körben öt pályázati konstrukció jelenik meg, összesen 13,4 milliárd forint keretösszeggel. 

Az Új Széchenyi Terv keretében
megjelennek a „Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap”
új pályázatai
A beérkező pályázatok értékelésénél az NFÜ kiemelt figyelmet fordít az Új Széchenyi Tervben megjelölt fő ágazatok, a kutatás, fejlesztés és innovációs (K+F+I) tevékenységek támogatására. Ezek az iparági területek többek közt: a mobilitás és járműgyártás, logisztika, egészségipar, infokommunikáció, illetve energetika és környezetvédelem. Fontos szempont lesz az elbíráláskor a piac közeli megoldások és hatékony szellemi tulajdonvédelem elősegítése. Az intézményrendszer nagy hangsúlyt kíván fektetni a Közép-magyarországi régióban megvalósuló tevékenységek ösztönzésére a területi kiegyensúlyozottság érdekében.

Az NFÜ-nek kiemelt célja volt, hogy az új kiírások meghirdetése és kezelése során a pályázók adminisztratív terhei csökkenjenek, a rendszer pályázóbarát legyen. Ennek érdekében az intézményrendszer egyszerűsítette a K+F pályázatok feltételrendszerét, egy központi útmutatóban foglalták össze az Alap felhívásaihoz kapcsolódó általános szabályozásokat, valamint kialakították a pályázatok elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségét.

1. A „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép magyarországi régióban” című felhívás célja piacképes termékek, szolgáltatás fejlesztését elősegítő K+F tevékenységek támogatása. A felhívás meghirdetett keretösszege 6 milliárd forint, melyre 2012. 04. 23-tól pályázhatnak a vállalkozások.

2. A „K+F+I ernyőprojektek” pályázat az innovációs járulékfizetésre kötelezett vállalkozások K+F+I projektjeinek támogatását segíti. A felhívás 6 milliárd forint keretösszeggel kerül meghirdetésre, melyre a pályázatok 2012. 05. 02-től lesznek beadhatóak.

3. Az „EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása” című konstrukció a magyar kis- és középvállalkozások EUREKA programban való részvételének ösztönzését szolgálja. (Az EUREKA európai közös együttműködési program kutatás-fejlesztésre.) A pályázati felhívás keretösszege 1 milliárd forint, a pályázatok 2012. 04. 15-től nyújthatók be.

4. Az „Ösztönzés az FP7. keretprogramban és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatására” című pályázat az uniós kutatásfinanszírozási programokhoz benyújtott projektek előkészítését és szerződéskötését támogatja. (Az FP7 az unió kiemelt kutatásfinanszírozási eszköze.) A felhívás 200 millió forint keretösszeggel kerül meghirdetésre, a pályázatokat 2012. 05. 02-től várják.

5 .Az „Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához” című konstrukció magyar részvételű, az FP7-be benyújtott projektjeinek a maximális intenzitásig történő kiegészítő támogatását célozza. A felhívás 200 millió forint keretösszeggel kerül meghirdetésre, pályázatok benyújtására 2012. 05. 02-től nyílik lehetőség.

A részletes pályázati felhívások megtekinthetőek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség illetve a MAG Zrt. honlapján, valamint az NFÜ és a MAG Zrt. ügyfélszolgálati munkatársai részletes tájékoztatást nyújtanak a felhívásokkal kapcsolatos kérdésekben.

2012. március 27., kedd

K+F+I ernyőprojektek támogatása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján már elérhetők a "K+F+I ernyőprojektek támogatása" pályázati projekt részletei.

A K+F+I ernyőprojektek támogatása című pályázati projekt célja a vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a jelentős nagyvállalati K+F+I programok támogatásával. A pályáazó vállalatok K+F+I tevékenységét felölelő ún. ernyőprojekt keretében a vállalkozás új projektjeire nyerhet támogatást a megvalósítási időszak alatt elvégzendő K+F+I tevékenységével arányosan.
 A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként:
  • a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek,
  • a projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre.

2012. január 17., kedd

Tájékoztató a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal kapcsolatos hatásköri változásrólA Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget jelölte ki a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelőjének. Az új alapkezelő kijelölésével a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére kötött szerződések, illetve az Alap forrásaira kiírt pályázattal kapcsolatos kérdések a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hatáskörébe tartoznak.

Kérjük partnereinket, hogy ilyen irányú kérdéseit, panaszukat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek címezzék. A Nemzeti Innovációs Hivatalhoz beérkező leveleket a Hivatal - hatáskör hiányában - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez teszi át, azokat az Ügynökség válaszolja meg.